3 gode grunner til at den erfarne magedanseren også burde danse ATS

Som en utøver med lang fartstid innen miljøet for klassiske og tradisjonelle former for “magedans”, har jeg opplevd at ATS noen ganger ikke får den anerkjennelsen den fortjener i deler av “orientalmiljøet”. Å legge inn ATS-klasser som en del av treningsrutinen kan virkelig gi deg både nye skills og nye perspektiver! Her er 3 grunner til at du burde prøve ATS:

1.Magedansens svar på ballett?


ATS har et grundig og systematisert bevegelsesrepertoar med faste mønstre, hvor aktivt arbeid med hender, armer og holdning står sentralt fra dag èn. Uansett hvem du tar klasser hos! Her får du definert styrke og ekspressivitet på en helt ny måte. Og den rutinerte bruken av fingercymbaler utfordrer koordinasjonsevnen og din vante dansedynamikk.

2.Improvisasjon og ‘å ta ordet’.

I ATS opplever jeg en konsentrasjon og tydelighet som bygger opp mot trygghet til improvisasjon. Dette gjelder også fra dag én. De tydelige rammene utfordrer deg, samtidig som du får verktøy til å mestre utfordringen.

3.Bevisstgjøring av min rolle som danser både som individ og medskaper av et miljø.

Gjennom den unikt strukturerte samdansen i ATS, deltar alle aktivt i et dansefellesskap. Her er ALLE på lik linje givere og mottagere. ATS-miljøet (da snakker jeg også på internasjonalt plan) har et uttalt og gjennomført fokus på danseetikk(-ette). Noe som skaper gjensidig respekt mellom deltagerne. Det dannes et rom for dans som bærer støtte til individuell utvikling gjennom deltagelse i en gruppe.

Det er lett å avskrive noe man ikke har dypere kjennskap til, og dermed ikke forstår. Og enda til fort gjort når man allerede har funnet sin “store dansekjærlighet” innen den mer klassisk orientalske sfæren. Men, om dere gjenkjenner dere selv i denne kategorien, så går dere glipp et internasjonalt og samtidsbasert perspektiv på nettopp orientalsk dans. I tillegg tilbyr ATS-trening rent teknisk et utmerket supplement til deg som danser for eksempel egyptisk stil.

 

3 good reasons why the experienced belly dancer should give ATS a go!

As a dancer with quite a long participation in the dance community of classical and more traditional forms of “belly dance”, I’ve noticed how ATS sometimes seems to be disrespected and devalued, for some reasons I can’t come to terms with. To make ATS-classes part of your weekly training routine can reward you with not only new skills and clean technique, but also important perspectives of our dance. Here are 3 excellent reasons why you should try ATS:

1.ATS as belly dance ballet

ATS has a thorough and systemized repertory of movements where strong and active hands, arms and posture are elementary from day one. No matter who your teacher is! This will give you defined strength and expressivity of movement in a completely different way than oriental dance with the average teacher does. In addition the routinely use of finger cymbals will challenge your coordination and your habitual dynamics of dance.

2.Improvisation and “dancing out loud”

ATS offers a concentration and clarity that supports a safe environment for improvisation. This is also from day one, no matter the teacher. The clear purpose challenges you, at the same time as you are given the means to master the challenge.

3.Awareness of your role as a dancer : Both as individual and as co-creator of a community.

Through the uniquely structured improvisation, everyone participates actively in the ATS dance community. Here EVERYONE is equally the giver and the receiver. The ATS-community (also in an international perspective) has a clearly stated and comprehensive intention to create awareness on dance ethics and etiquette. This creates mutual respect between its’ participators. The result is a dance space that carries support for individual development through participation in a group.

It’s easy to reject what you do not really know, hence do not understand. And even more so quick to do when you already have found your big ”dance love” within the oriental dance sphere. But, if you see your self in this category, you’re in fact missing an international and contemporary aspect of oriental dance. In addition ATS offers an excellent dance technical complement to for instance Egyptian style dancing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s